Aktualności
Promocja "Podaj dalej"

Zaproś znajomych do INET Centrum

Skorzystaj z Promocji "Podaj dalej" -
Poleć nas znajomym i odbierz do 2 miesięcy internetu po 1 zł!

 

Znasz kogoś kto szuka dostawcy usług telekomunikacyjnych w powiecie Myślenickim? Może twój sąsiad wciąż nie wie, że w waszej okolicy pojawił się internet światłowodowy? Poleć mu nasze usługi - jeśli zostanie naszym abonentem będziesz mógł korzystać z internetu za 1 zł przez jeden lub dwa miesiące.

To najłatwiejszy sposób by zaoszczędzić na rachunkach za internet światłowodowy, radiowy lub mobilny i wspierać lokalny biznes. A odłożone pieniądze wydaj na co chcesz!

Do zobaczenia w Biurze Obsługi Klienta!

 

 

Regulamin Promocji „Podaj dalej”

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Organizatorem Promocji „Podaj dalej” jest firma INET Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Myślenicach przy ul. Solidarności 31/1, zwana dalej
Dostawcą Usług.
1.2. Promocja skierowana jest do Abonentów firmy INET Centrum Sp. z o.o., zwanych dalej Abonentami lub Uczestnikami Promocji.
1.3. Promocja trwa od 22.01.2020 r. do odwołania.
1.4. Dostawca Usług zastrzega sobie możliwość zakończenia Promocji w dowolnym terminie, bez podania przyczyny.
1.5. Szczegółowe warunki Promocji określa Regulamin Promocji.
1.6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora Promocji.

2. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikowi Promocji ulgi w opłacie abonamentowej za usługę dostępu do sieci Internet w wysokości
zmniejszającej jeden lub dwa miesięczne zobowiązania abonamentowe do wysokości 1 zł za polecenie usługi dostępu do sieci Internet
świadczonej przez INET Centrum swojemu znajomemu, który został naszym Nowym Abonentem. Ulga dotyczy tylko opłaty za łącze w
jednej lokalizacji.

3. Warunki Promocji.

3.1. Z niniejszej Promocji może skorzystać Abonent, jeżeli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

a) Abonent jest związany z Dostawcą Usług umową o świadczeniu usługi dostępu do Internetu .
b) Abonent nie zalega z opłatami na rzecz Dostawcy z jakiegokolwiek tytułu.
c) Nowy Abonent podpisał umowę o świadczenie Usług internetowych z firmą INET Centrum Sp. z o.o. na czas określony 12 m-cy
(dla przyznanej ulgi jednomiesięcznej) lub 24 m-ce ( dla przyznanej ulgi dwumiesięcznej).
d) Abonent i Nowy Abonent podpiszą stosowne Oświadczenie, które stanowi integralną część Regulaminu Promocji.
e) W ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy przez Nowego Abonenta, podpisane Oświadczenie zostanie dostarczone do BOK
INET Centrum Sp. z o.o.
f) Abonent może wybrać dowolny okres rozliczeniowy, w którym chce skorzystać z ulgi abonamentowej nie później jednak, niż w
ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy przez Nowego Abonenta.

3.2. Podpisanie Oświadczenia, w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie warunki określone w pkt. 3.1, nie uprawnia Abonenta do
skorzystania z niniejszej Promocji, i nie przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu.

4. Postanowienia końcowe.

4.1. Uczestnik Promocji akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu podpisując stosowne Oświadczenie.
4.2. Regulamin Promocji „Podaj dalej” stanowi integralną część Oświadczenia.
4.3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia obowiązującego Regulaminu Świadczenia
Usług w Sieci Inet Centrum.