Aktualności
Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Informacja o zmianach w Prawie Telekomunikacyjnym od dnia 21.12.2020 r.

w związku z nowelizacją ustawy z dnia 16 lipca 2014 r, Prawo Telekomunikacyjne, dotyczącą zmian warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie:

  • umożliwienia abonentowi rozwiązania umowy, odstąpienia od niej albo jej wypowiedzenia w formie dokumentowej;
  • niezwłocznego zawiadomienia abonenta o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w formie dokumentowej a także potwierdzenie jego przyjęcia na trwałym nośniku;
  • informowania abonenta przed automatycznym przedłużeniem umowy w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania oraz najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych. Abonentowi przysługiwać będzie prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia;
  • informowania abonenta o najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych co najmniej raz w roku;
  • zapewnienia konsumentowi narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, które są rozliczane w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych oraz obowiązek powiadamiania konsumenta o wykorzystaniu limitu zużycia;
  • realizowania prawa abonenta do przeniesienia numeru przez co najmniej miesiąc od rozwiązania umowy;
  • zapewnienia abonentowi ciągłości usługi dostępu do Internetu w przypadku zmiany dostawcy

Zobacz pozostałe